Dla rodziców

Informujemy, iż wjazd na teren parkingu PLOUŁ możliwy jest tylko za pomocą pilota.

 

SEMESTR I

 

1 września 2021r. – 16 stycznia 2022r.

 

15 września 2021r. – zebrania informacyjne on-line dla rodziców klas I, II i III

25 października 2021– Rada Pedagogiczna –informacje bieżące, sprawy organizacyjne PLO UŁ

27 października 2021-konsultacje on-line dla rodziców klas I, II i III- postępy w nauce, sprawy bieżące

13 grudnia 2021 – Rada Pedagogiczna –informacje o wynikach dydaktyczno-wychowawczych, w tym zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem- propozycje programów naprawczych

15 grudnia 2021r. – zebrania dla rodziców klas I, II i III – przekazanie informacji o wynikach dydaktyczno-wychowawczych, w tym zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem

10 stycznia 2022- Rada Pedagogiczna-  informacje o wynikach nauczania za I semestr,   informacje o wyborach i prognozach maturalnych w klasach III.

12 stycznia 2022r. – konsultacje dla rodziców  klas I, II i III, informacja o wynikach nauczania za I semestr,

 

II  SEMESTR

 

Klasy III

17 stycznia 2022r.- 29 kwietnia 2022r.

 

Klasy I i II

17 stycznia 2022 - 24 czerwca 2022

 

7 lutego 2022- Rada Pedagogiczna – informacje o wynikach dydaktyczno-wychowawczych, sprawy bieżące

9 lutego 2022- konsultacje dla rodziców klas I, II i III, informacje o osiągnięciach dydaktyczno-wychowawczych, sprawy bieżące

28 marca 2022 – Rada Pedagogiczna- informacje o wynikach dydaktyczno-wychowawczych, w tym zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem dla klas III – propozycje programów naprawczych

30 marca 2022 -  zebrania dla rodziców klas I, II i  III : przekazanie informacji o wynikach dydaktyczno-wychowawczych; w klasach III- informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem.

25 kwietnia 2022- Rada Klasyfikacyjna dla klas III, informacje o wynikach dydaktyczno-wychowawczych w klasach I i II, organizacja matur 2022

30 maja  2022- Rada Pedagogiczna – informacje o wynikach dydaktyczno-wychowawczych, w tym zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem w klasach I i II, propozycja programów naprawczych

1 czerwca 2022r. – zebrania dla rodziców klas I i II,  informacja o wynikach dydaktyczno-wychowawczych, w tym zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem.

20 czerwca –Rada Klasyfikacyjna dla klas I i II, organizacja zakończenia roku szkolnego.  

 

Zebrania i Rady Pedagogiczne odbywają się o godz. 17.00.

 

Przedstawiamy Państwu gotowe do wydruku wzory kart usprawiedliwienia, zwolnienia z zajęć Wychowania Fizycznego oraz zwolnienia z zajęć szkolnych:

> Usprawiedliwienie <

> Zwolnienie z WF <

> Zwolnienie z zajęć szkolnych <

 

 

 1. Organizacja zajęć w szkole

  Do PLOUŁ /dalej Liceum/ może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  W drodze do i z Liceum uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

  Przy wejściu do budynku Liceum zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku Liceum umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

  Przy wejściu do budynku Liceum zamieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

  Opiekunowie kontaktują się z Liceum z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Ogranicza się przebywanie w Liceum osób z zewnątrz /bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych/ do niezbędnego minimum /obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk/.

  W budynku Liceum obowiązuje nakaz zakrycia ust i nosa, z wyjątkiem odbywanych zajęć lekcyjnych w sali. Uczniowie winni posiadać przy sobie także dodatkowe maseczki/ środki przysłaniający usta i nos/ oraz jednorazowe rękawiczki.

  Liceum posiada termometry bezdotykowe, które dezynfekowane są po użyciu w danej grupie.

  Jeżeli pracownik Liceum zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić opiekunów o konieczności odebrania ucznia z Liceum.

  Organizacja pracy w Liceum ogranicza gromadzenie się uczniów w miejscach wspólnych oraz przyjmuje unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń zachowuje należytą ostrożność przy spożywaniu posiłków.

  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w torbie. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami i podręcznikami między sobą.

  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

  Należy wietrzyć sale, części wspólne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

  Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Liceum niepotrzebnych przedmiotów; nie może zostawiać w Liceum obuwia na zmianę i mundurka.

  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz pracownikami Liceum.

  Ustalone i upowszechnione zasady korzystania z biblioteki szkolnej, uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

  Liceum prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych,

  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

   

 2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników Liceum

  Do pracy w Liceum mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  Pracownicy Liceum zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia  objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych bezzwłocznie zostanie  poddany gruntownemu sprzątaniu; zdezynfekowane zostaną  powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

  W Liceum przygotowane jest odpowiednio wyposażone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych.

Ranking PERSPEKTYWY 2021

Nasze Liceum w corocznym rankingu liceów ogólnokształcących Perspektyw z tytułem „Złotej Szkoły 2021” uplasowało się na 3 miejscu w województwie łódzkim oraz 1 miejscu w województwie łódzkim (21 m. w Polsce) w kategorii Szkół Olimpijskich.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161
90-236 Łódź

tel. 42 665 56 88

fax. 42 665 50 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1050000913

Wpłaty na Radę Rodziców
numer konta bankowego:
97 1240 2539 1111 0010 6662 2476