Strona główna Rekrutacja

Informacja dla Kandydatów do PLO UŁ

W dniach 4 lipca (piątek) w godz. 1300 -15007 lipca (poniedziałek) w godz. 900 -1400, 8 lipca (wtorek) w godz. 900 -1200 Kandydaci zakwalifikowani do Liceum zobowiązani są do złożenia oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki poprzez złożenie podpisu na liście kandydatów, ponadto dostarczają do szkoły:

1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3. dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem),

4. kartę zdrowia z gimnazjum.

 

Zakup mundurków, krawatów i znaczków z logo Liceum odbędzie się w dniu 7 lipca (poniedziałek) w godz. 900 -1400.

Ceny: Mundurek/żakiet 160 zł, krawat ch./dz. 20 zł, znaczek metalowy 10 zł, naszywka na koszulkę 2 zł. Razem: 192 zł.

 

 

Kopie dokumentów dostarczają TYLKO uczniowie szkół niepublicznych, nieobjętych elektronicznym naborem.

 

W roku szkolnym 2014/2015 zostaną utworzone cztery oddziały:

 

 

1A - klasa humanistyczna

z rozszerzeniem z języka polskiego i języka łacińskiego oraz historii albo geografii (do wyboru)*

 

1B - klasa społeczna

z rozszerzeniem z języka polskiego oraz historii, geografii, WOS (dwa przedmioty do wyboru)*


1C - klasa nauk ścisłych

z rozszerzeniem z matematyki oraz fizyki, chemii, biologii, geografii (dwa przedmioty do wyboru)*


1D - klasa chemii i nauk o życiu

prowadzona we współpracy UŁ z UM z rozszerzeniem z matematyki oraz biologii, chemii, fizyki, geografii (dwa przedmioty do wyboru)*

 

* Wybór przedmiotów rozszerzonych po klasie pierwszej !

We wszystkich oddziałach realizujemy poszerzony program z języka angielskiego oraz jako drugi język nowożytny język francuski albo język niemiecki (do wyboru)


Przedmioty uwzględnione przy rekrutacji:

1A - język polski, matematyka, język angielski, historia/geografia (do wyboru).

1B - język polski, matematyka, język angielski, historia/geografia (do wyboru).

1C - język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

1D - język polski, matematyka, język angielski, chemia/biologia (do wyboru).


 

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 2014/2015

Na podstawie § 23 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26, poz. 232z późn. zm.) oraz Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5 / 2014 Łódzkiego Kuratora Oświatyz dnia 4 lutego 2014 r. ustala się, co następuje:


Kandydaci do klas pierwszych objęci elektronicznym naborem do szkół ponadgimnazjalnych składają dokumenty zgodnie z zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty.


Kandydaci do klas pierwszych nie objęci elektronicznym naborem do szkół ponadgimnazjalnych składają dokumenty bezpośrednio w sekretariacie PLO UŁ w terminie: 1  30 kwietnia 2014r do godz. 13.00.

Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie od 23 do 24 czerwca 2014r., do godz.1500

Złożenie przez kandydatów do liceum kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz wprowadzania danych ze świadectwa do systemu naboru elektronicznego od 27 czerwca do 2 lipca 2014 r., do godz. 1300.

Złożenie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa jako potwierdzenie woli nauki w naszej szkole odbywać się będzie od 4 lipca do 8 lipca 2014r do godz. 12.00.

 

Ogłoszenie list nastąpi:

 

 1. lista wstępna zakwalifikowanych kandydatów 4 lipca 2014r. o godz. 13.00;
 2. lista ostateczna ogłoszona będzie 8 lipca o godz. 13.00

 

 

Kandydat do szkoły może uzyskać, maksymalnie 200 punktów, w tym:

 • 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum,
 • 100 punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum

 

Absolwenci gimnazjów, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.

Punkty za oceny z przedmiotów przyznawane są według następujących zasad:

Ocena celująca 15 punktów
Ocena bardzo dobra 13 punktów
Ocena dobra 11 punktów
Ocena dostateczna 7 punktów
Ocena dopuszczająca 2 punkty

 

Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji w szkole, takie jak:

 

 1. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  7 punktów

 2. potwierdzone uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty jeden tytuł  11 punktów
 3. dwa i więcej tytułów  dodatkowo 2 punkty

 4. zajęcie od 1-6 miejsca indywidualnie lub od 1 - 4 zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim
  w jednym konkursie 6 punktów
  w dwóch i więcej konkursach 2 punkty

 5. zajęcie 1-6 miejsca w imprezach sportowych indywidualnych lub 1-4 miejsca w dyscyplinach zespołowych na szczeblu wojewódzkim:
  w jednej dyscyplinie 5 punktów,
  w dwóch i więcej dyscyplinach dodatkowo 2 punkty,
  albo (w przypadku braku osiągnięć na szczeblu co najmniej wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym 3 punkty,

 6. zajęcie 1-3 miejsca w konkursach artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym 3 punkty:

 7. zaangażowanie na rzecz środowiska szkolnego lub w formie wolontariatu 2 punkty,

 

W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów, uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, przyjęci będą uczniowie, którzy (wg podanej kolejności):

 • mają większą średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • lepszą ocenę zachowania

 

O przyjęciu do szkoły i wybranej klasy decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

7. Laureaci i finaliści ogólnopolskiego konkursu tematycznego "Papież Słowianin" - Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II otrzymują liczbę punktów przewidzianą Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 24 września 2013r.:

a) Finalista etapu wojewódzkiego otrzymuje 3 punkty.

b) Laureat etapu wojewódzkiego otrzymuje 5 punktów.

c) Finalista etapu ogólnopolskiego otrzymuje 7 punktów.

d) Laureat etapu ogólnopolskiego otrzymuje 9 punktów.

 

Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych oraz dyscyplin sportowych punktowanych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zamieszczony jest w załączniku do Zarządzenia Nr 5/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2014r.

 

W przypadku niepełnego naboru szkoła przewiduje dodatkową rekrutację na podstawie podań uczniów i ich rodziców.

Podstawowymi kryteriami przyjęcia będą: ilość uzyskanych punktów oraz pozycja naszej szkoły wśród preferowanych szkół ponadgimnazjalnych w naborze elektronicznym.

W podaniu prosimy zawrzeć informacje o ilości uzyskanych punktów, określenie klasy, do której kandydat chciałby być przyjęty oraz numer telefonu kontaktowego. Komisja przeprowadzi rekrutację uzupełniającą w terminie 8 ? 9 lipca 2014 r.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszone zostaną w szkole w dniu 9 lipca 2014 roku o godzinie 12.00.