Strona główna Rekrutacja

Komunikat

W związku z licznymi telefonami uprzejmie informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 została zamknięta.

 

Rekrutacja 2015/16 - ważne terminy:

Ogłoszenie list przyjętych:

 • 3 lipca 2015 r. godz. 1300 - lista wstępna,
 • 7 lipca 2015 r. godz. 1300 - lista ostateczna.

 

Składanie oryginałów dokumentów:

 • 3 lipca 1300 – 1500
 • 6 lipca   815 – 1500
 • 7 lipca   800 – 1300

 

Przyjęci Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • karty zdrowia,
 • 2 fotografii (podpisanych imieniem i nazwiskiem).

 

W dniach 3 - 7 lipca 2015 r. w/w godzinach będzie można zakupić elementy stroju galowego:

 • krawat ( 20 zł )
 • znaczek metalowy z logo Liceum ( 10 zł )
 • naszywkę na koszulkę do w-f ( 3 zł )
 • Zakupu marynarki /żakietu ( 160 zł ) będzie można dokonać bezpośrednio od producenta, w dniu
  6 lipca od godz. 900.
 

W roku szkolnym 2015/2016 zostaną utworzone cztery oddziały:

 

 

1A - klasa nauk humanistycznych

z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i języka łacińskiego oraz historii, geografii, wos (jeden przedmiot do wyboru)*

 

1B - klasa nauk społecznych

z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego oraz historii, geografii, wos (dwa przedmioty do wyboru)*


1C - klasa nauk ścisłych

z rozszerzonym programem nauczania matematyki oraz fizyki, chemii, biologii, informatyki (dwa przedmioty do wyboru)*


1D - klasa chemii i nauk o życiu

prowadzona we współpracy UŁ z UM z rozszerzonym programem nauczania matematyki oraz chemii, biologii, geografii, fizyki (dwa przedmioty do wyboru)*

 

* Wybór przedmiotów rozszerzonych po klasie pierwszej !

We wszystkich oddziałach realizujemy poszerzony program z języka angielskiego oraz jako drugi język nowożytny język francuski albo język niemiecki (do wyboru).


Przedmioty uwzględnione przy rekrutacji:

1A - język polski, matematyka, język angielski, historia/geografia (do wyboru).

1B - język polski, matematyka, język angielski, historia/geografia (do wyboru).

1C - język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

1D - język polski, matematyka, język angielski, chemia/biologia (do wyboru).


 

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU 2015/2016

 

 

Zasady rekrutacji reguluje ZARZĄDZENIE Nr 74 / 2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2014 r.


Kandydaci do klas pierwszych objęci i nie objęci elektronicznym naborem do szkół ponadgimnazjalnych składają dokumenty zgodnie z zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty.


Ważne terminy:


Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie PLO UŁ w terminie: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 r. do godz. 1300.

Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie od 22 do 23 czerwca 2015 r. do godz.1500.

Złożenie przez kandydatów do liceum kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego (nie obowiązuje przy prowadzeniu naboru w formie elektronicznej) a także, przy prowadzeniu naboru w formie elektronicznej, wprowadzanie danych ze świadectwa do systemu naboru elektronicznego następuje od 26 czerwca 2015 r. do 1 lipca 2015 r. do godz. 1300.

Złożenie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa jako potwierdzenie woli nauki w naszej szkole odbywać się będzie od 3 lipca 2015 r.  godz. 1300 do 7 lipca 2015 r.  godz. 1200.

 

Ogłoszenie list nastąpi:

 1. lista wstępna zakwalifikowanych kandydatów ogłoszona będzie 3 lipca 2015 r. o godz. 1300;
 2. lista ostateczna przyjętych kandydatów ogłoszona będzie 7 lipca 2015 r. o godz. 1300.

 

 

Punktacja:

 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów – 200 pkt., w tym:

  • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt.,
  • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 pkt.
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

  przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta.

 3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

  • stopień celujący - 15 punktów
  • stopień bardzo dobry - 13 punktów
  • stopień dobry - 11 punktów
  • stopień dostateczny - 7 punktów
  • stopień dopuszczający - 2 punkty
 4. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

 5. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum :

  1. uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia):

   • jeden tytuł – 11 punktów,
   • dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty,
  2. zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia):

   • w jednym konkursie – 6 punktów,
   • w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,
  3. zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia):

   • w jednej dyscyplinie – 5 punktów,
   • dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty,

   albo (w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 3 punkty,

  4. zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 punkty,

  5. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 2 punkty.

 6. Uczeń gimnazjum dwujęzycznego, ubiegający się o przyjęcie do klas dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, przy zachowaniu ciągłości edukacji dwujęzycznej w tym samym języku, otrzymuje dodatkowo 5 punktów. Punkty są przyznawane, gdy suma wszystkich punktów za szkolne lub pozaszkolne osiągnięcia tego ucznia wymienione w § 4 ust. 5 oraz umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum nie przekracza 28 punktów. W przypadku, gdy suma wszystkich punktów za szkolne lub pozaszkolne osiągnięcia ucznia przekracza 28, przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, tak aby suma wszystkich punktów wyniosła 33.

 7. Laureaci i finaliści etapu ogólnopolskiego konkursu tematycznego „Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II” otrzymują liczbę punktów przewidzianą w Zarządzeniu Nr 61/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 września 2014 roku.

 

Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych oraz dyscyplin sportowych punktowanych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zamieszczony jest w Zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Podstawowymi kryteriami przyjęcia będą: ilość uzyskanych punktów oraz pozycja naszej szkoły wśród preferowanych szkół ponadgimnazjalnych w naborze elektronicznym.


W przypadku niepełnego naboru szkoła przewiduje dodatkową rekrutację w terminie 7 - 8 lipca 2015 r. W podaniu prosimy zawrzeć informacje o ilości uzyskanych punktów, określenie klasy, do której kandydat chciałby być przyjęty oraz numer telefonu kontaktowego. Wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszone zostaną w szkole w dniu 8 lipca 2015 roku o godzinie 12.00.